Stanovisko ČUS k novele zákona o sportu.

12.09.2018 08:54

Výkonný
výbor ČUS

bere   na   vědomí

diskusi
k novele zákona o podpoře sportu předloženou skupinou poslanců
v rámci poslanecké iniciativy.

 

Výkonný
výbor ČUS

schvaluje:

Níže
uvedené s
tanovisko ČUS k novele zákona o podpoře
sportu:

1)     
Česká unie sportu
podporuje záměr realizace státní podpory sportu prostřednictvím samostatného
státního orgánu.

2)     
Česká unie sportu
v rámci legislativního procesu doporučuje zachovat věcnou textaci
předloženého návrhu v těchto zásadních bodech:

·        
§ 6b (1)a) "...........zahrnující též výdaje
na zajištění činnosti sportovních organizací....."

·        
§ 6b (3) "Agentura
může na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci poskytovat sportovní organizaci
dotace na realizaci víceletého projektu; tím není dotčeno ustanovení § 14 odst.
1 zákona č. 218/2000 Sb."

·        
§ 6b (5) "Sportovní
organizace, která je příjemcem podpory sportu podle odstavce 1, může tuto
podporu dále poskytnout jiné členské sportovní organizaci zapsané v rejstříku,
která je v ní sdružena, s níž se na takovém postupu dohodne."

3)     
Česká unie sportu
je nadále připravena konzultovat případné další změny v textu předložené
novely tak, aby novela důsledně odrážela potřeby celého sportovního prostředí.

 

Výkonný
výbor ČUS

ukládá

předsedovi,
Miroslavu Janstovi, uvedené stanovisko předložit vládnímu zmocněnci pro sport,
Milanu Hniličkovi a ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi,
který byl vládou pověřen zpracováním komplexního pozměňovacího návrhu.

 

S
pozdravem

 

JUDr.
Miroslav Jansta

předseda
České unie sportu