Dotace ČUS / MŠMT

Součinnost a poradenství, včetně tištěných formulářů a vzorů získáte v kanceláři Lounské sportovní unie.

Dotace 2016

(aktualizováno 13.10.2015)
 
Informace pro sdružené TJ/SK pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT na rok 2016
 
V souvislosti s vyhlášením Státní podpory sportu na rok 2016 byly zveřejněny informace a podklady pro podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení a programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech (nový program určený výhradně pro TJ/SK).  
 
Informace pro TJ/ SK jsou i na internetových stránkách ČUS a ostatních svazů, pro které ČUS zajišťuje administraci dotací.
 

Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

 

Dokumenty:
1) Info TJ ČUS výzva IV dotace 016
a) VZOR žádost IV 016 ČUS TJ
a) Žádost IV 016 ČUS TJ
d) tab MŠMT 2016 P-4 TJ ČUS VZOR
d) tab MŠMT 2016 P-4 TJ ČUS
h) Č.prohl podvoj úč VZOR 2016
i) Rozpoč IV 016 TJ ČUS VZOR
i) Rozpoč IV 016 TJ ČUS
Účelové určení prog IV 2015
Zásady prog IV MŠMT 2016

 

Žádosti P-IV uplatňované prostřednictvím ČUS, FAČR, ČSK, ČJF, ČSOS a ČSC podávají sdružené SK/TJ se všemi uvedenými přílohami výhradně prostřednictvím Lounské sportovní unie.

 

Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech

V souvislosti se změnou podmínek pro předkládání žádostí o neinvestiční dotace z programu č. VIII. – „Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách“, veřejně avizovanou paní ministryní, uveřejnilo MŠMT dne 13. 10. 2015 v konečné podobě Dodatek č. 1 k vyhlášenému dotačnímu programu „Státní podpora sportu pro rok 2016“ a Formulář žádosti na program VIII, viz https://www.msmt.cz/sport-1/zverejneni-programu-viii:


Dokumenty:

P-VIII_Dodatek_k_vyhlášení_programu_2016_RR.docx

P-VIII_Zadosti_formular_2016_RR.xlsx

 

Žadatelem o dotaci jsou výhradně SK/TJ jako spolky registrované ve spolkovém rejstříku vedeném příslušným Krajským soudem.


Z programu VIII budou podporovány pouze tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.


Formulář žádosti je ve formátu Excel. Formulář žádosti musí každá žádající TJ/SK vyplnit ve všech bodech (včetně přílohy), vytisknout a podepsat statutárním orgánem žadatele.

 

K podepsanému formuláři žádosti je nutné přiložit v písemné podobě:

a) úředně ověřené stanovy a případné jejich změny, * ( problém může nastat u stanov, které jsou již dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, které pravděpodobně nebude možné úředně ověřit – doporučujeme proto pro tyto případy stanovy vytisknout z veřejného rejstříku a následně opatřit razítkem příslušného spolku a podpisem jeho statutárního orgánu)

b) potvrzení o přidělení IČO nebo výpis z „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ - adresa: www.justice.cz

c) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu spolku u peněžního ústavu *

d) v případě, že z předchozích listin nevyplývá, kdo je statutární orgán, pak úředně ověřené usnesení Výroční členské schůze nebo nejvyššího orgánu spolku se jmennými zástupci spolku. (zápis o volbě orgánů– jména a funkce )*


*K žádosti je nutné přiložit úředně ověřené dokumenty ne starší než 3 měsíce.


Veškeré výše uvedené dokumenty uvedené v bodech a) až e), je nutné naskenovat a nahrát na CD nebo DVD.


Písemnou podepsanou žádost spolu s písemnými přílohami a CD/DVD s naskenovanými dokumenty, je nutné vložit do obálky (vždy samostatně za každou žádající TJ/SK),  a odeslat poštou na adresu MŠMT: 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu - 50, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.


Na obálku vlevo dole vypsat: ŽÁDOST 2016 – SPORT Program č. VIII

Na obálku vlevo nahoře uvést: žadatele – odesilatele.


Žádosti  jednotlivých SK/TJ je nutné předložit MŠMT nejpozději do 13. listopadu 2015.
 

Servisní centra sportu při OS ČUS, všem svým SK/TJ, a zejména těm které splňují podmínky stanovené MŠMT a chtějí žádat o dotaci z nového programu VIII, nabízí pomoc při zpracování žádostí, zajišťování požadovaných dokumentů, kompletaci jednotlivých žádostí a jejich odeslání ve stanoveném termínu na MŠMT.